Corporate Governance

Voor opdrachtgevers is het van groot belang dat Unica de continuïteit van de bedrijfsvoering borgt. Daarom besteedt Unica veel aandacht aan zijn stakeholders, de strategie en het toezicht op de correcte uitvoering van bedrijfsprocessen. 

Medewerkers
De aandacht voor medewerkers staat bij Unica voorop. Unica wil nadrukkelijk een aantrekkelijke werkgever zijn in de branche en medewerkers voor langere tijd perspectief bieden en aan zich binden.

Informele omgang, een platte organisatiestructuur en teamgeest zijn voor Unica belangrijk. Plezier, goede communicatie en respect voor elkaar staan bij Unica centraal. Door met onze collega’s, klanten en leveranciers in multidisciplinaire teams samen te werken, zijn medewerkers van Unica in staat tot de beste en slimste oplossingen te komen. Door elkaar te inspireren, van elkaar te leren en elkaar te helpen komen onze medewerkers tot het beste resultaat en dragen zij bij aan onze slogan ‘Samen maken we de toekomst’. 

Veiligheid
Het voorkomen en signaleren van veiligheidsrisico’s is een speerpunt in het beleid van Unica. Om die reden is Unica een van de initiatoren van de Governance Code ‘Veiligheid in de Bouw’. Blootstelling van medewerkers aan mogelijke gevaren (bijv. gevaren met betrekking tot elektrische en andere energiebronnen, brand, voertuigen en valgevaren) moet worden vermeden. Controle wordt uitgevoerd d.m.v. adequaat toezicht. Borging vindt plaats door goede procedures en voortdurende training in veiligheid. Wanneer risico’s hiermee niet adequaat kunnen worden beperkt, worden medewerkers voorzien van passende, goed onderhouden, persoonlijke beschermingsuitrusting en educatief materiaal over de risico’s in verband met deze gevaren. Medewerkers worden aangemoedigd om eventuele bezorgdheid over veiligheidsproblemen te uiten.

Gedragscode
De reputatie van Unica vormt een belangrijke basis voor onze opdrachten en relaties. Om de goede naam van Unica te handhaven, handelen alle Unica-bedrijven in overeenstemming met de geldende wetten en regels. Om duidelijk te zijn wat er van de medewerkers verwacht wordt, heeft Unica een gedragscode vastgesteld waarin regels zijn opgenomen omtrent de wijze waarop medewerkers zich bij de uitoefening van hun functie dienen te gedragen.

De gedragscode van Unica is ingericht conform het model van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Deze stichting is opgericht door Bouwend Nederland. Wilt u de gedragscode ontvangen? Neem dan contact op met het algemene informatienummer of vul het contactformulier op deze website in.

De Meldregeling Integriteit is onderdeel van de gedragscode van Unica. Deze regeling beschrijft wat medewerkers moeten doen bij een (vermoeden van) zakelijke integriteitsschendingen en misstanden en hoe een eventuele melding hiervan verder verloopt.

Ondernemingsraad Unica (2020)
Ondernemingsraad Unica

Ondernemingsraad
Bij de uitvoering van het beleid voert het management van Unica regelmatig constructief overleg met de Ondernemingsraad (OR). Dit overleg vindt zowel op formele als op informele momenten plaats. 

De OR van Unica Groep telt 17 leden, die afkomstig zijn vanuit de diverse vestigingen en bedrijven binnen de Unica Groep. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

  • Wilbert van Abswoude – voorzitter
  • Johan van Tongeren – vicevoorzitter 
  • Roelof Lindeboom – secretaris

Wie in contact wil komen met de OR, kan een e-mail sturen naar or@unica.nl.

Code of Sustainable Supply
Vanuit zijn leidende positie als meest duurzame technisch dienstverlener van Nederland, vindt Unica het belangrijk dat er op een verantwoorde manier wordt omgegaan met mensen en de omgeving. Daarom hanteert Unica de Code of Sustainable Supply, waarmee ook partners en leveranciers zich conformeren aan een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering.  De code bevat afspraken op het gebied van arbeid, gezondheid & veiligheid, milieu, ethiek en management. Zo bevat de code artikelen over werktijden, discriminatie, veiligheid op de werkvloer, duurzaamheids- en milieuaspecten en integriteit. Alle artikelen in de code zijn van belang voor een verantwoorde en duurzame manier van zakendoen die Unica bij al zijn werkzaamheden hanteert.

Partners van Unica dienen de Code of Sustainable Supply te ondertekenen bij het afsluiten van een (raam)contract. Vanzelfsprekend hanteert Unica de afspraken in de code zelf ook. 

Duurzaamheid
Samen met klanten en partners geeft Unica zijn leidende positie als meest duurzame technisch dienstverlener van Nederland vorm met een veelheid van oplossingen en initiatieven die een positieve impact hebben op CO2-reductie, hergebruik van beschikbare materialen en een meer doelmatige inzet van beschikbare middelen. 

Energieneutraliteit (de energietransitie) en circulariteit van de economie zijn thema’s waar Unica zich op verschillende manieren sterk voor maakt, bijvoorbeeld door verduurzaming en innovatie van de gebouwde omgeving en het ondertekenen van de Green Deal. Unica heeft binnen haar organisatie een Sustainability Board ingericht waarin de expertise is gebundeld rondom circulariteit, energie, supply chain, certificering en business development en waar aan de hand van de Sustainable Development Goals de activiteiten van Unica in de keten worden voorzien van ambities en doelen.

Kwaliteit 
In alle facetten van zijn dienstverlening houdt Unica een hoge standaard aan. Daarom laat Unica zich beoordelen en certificeren op talrijke vlakken. Voor opdrachtgevers betekent dit een extra bevestiging van Unica’s kundigheid en betrokkenheid.

Alle certificaten en keurmerken waar Unica over beschikt, zijn hier terug te vinden.

Kamer van Koophandel nummers  
Unica Groep B.V. KvK nummer 05068404
Unica Access & Security B.V. KvK nummer 24255898
Unica Building Automation B.V. KvK nummer 05020679
Unica Datacenters B.V.    KvK nummer 06022065
Unica Energy Solutions B.V.  KvK nummer 17051074
Unica Fire Safety B.V.  KvK nummer 59207426
Unica ICT Solutions B.V.  KvK nummer 50170759
Unica Industry Solutions B.V. KvK nummer 59207299
Unica Installatietechniek B.V.  KvK nummer 05020680
Unica Special Security Projects B.V.  KvK nummer 65306120
Applicom Nederland B.V. KvK nummer 61775835
Boele Fire Protection B.V. KvK nummer 27154660
Brainpact B.V. KvK nummer 12033508
E.A.L. Electronic Application Laboratory (Apeldoorn) B.V. KvK nummer 08028723
Equu B.V. KvK nummer 70778744
Fire Safety Projects B.V. KvK nummer 73555819
Gerco Brandpreventie B.V. KvK nummer 29020504
Hellemans Consultancy B.V. KvK nummer 32085098
Installatiebedrijf Otte B.V. KvK nummer 01031372
Numan & Kant B.V. KvK nummer 24299077
PCT International B.V. KvK nummer 17137993
Pranger Rosier Installaties B.V. KvK nummer 01035609
Pro-Fa Automation B.V. KvK nummer 17197644
Red Profs B.V. KvK nummer 64946738
Regel Partners B.V.  KvK nummer 08074229
Synto B.V. KvK nummer 22028860
Van Kempen Koudetechniek B.V.  KvK nummer 11025995
Van Kempen Service B.V KvK nummer 11025996


Leveringsvoorwaarden
Alle leveringen en diensten van Unica geschieden overeenkomstig de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven ALIB 2007.
Algemene leveringsvoorwaarden ALIB 2007

Inkoopvoorwaarden
Algemene inkoopvoorwaarden Unica Groep B.V.